x
Đăng ký nhận tư vấn

Du học Thái Lan: Đại học Chiang Mai

23/08/2016 - Hệ Thống Giáo Dục
Du học Thái Lan: Đại học Chiang Mai

Du học Thái Lan - Đại học Chiang Mai

Du học Thái Lan - Đại học Chiang Mai

KHOA NÔNG NGHIỆP

Khoa này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về cách lĩnh vực:

- Hệ thống Nông nghiệp

- Kỹ thuật Sinh học Cây trồng

- Khoa học về Đất và Sự Bảo tồn

- Nghề làm vườn

- Bệnh Cây trồng

- Xử lý Hậu Thu hoạch

- Khoa học Nông nghiệp

- Khoa học Nông nghiệp: Cơ khí Trang trại

- Khoa học Nông nghiệp: Thống kê

- Kinh tế Nông nghiệp

- Mở rộng Nông nghiệp

- Khoa học về Động vật

KHOA CÔNG NÔNG NGHIỆP

Khoa này có một số ngành được chia theo từng trình độ.

Trình độ Cử nhân có các ngành:

- Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

- Công nghệ Phát triển Sản phẩm

- Kỹ thuật Xử lý Thực phẩm

- Công nghệ Sinh học Công Nông nghiệp

- Công nghệ Bao bì

Tham khảo thêm về các thông tin du học tại Singapore

Một số ngành đáng chú ý của khoa Công Nông nghiệp:

Ngành Công nghệ Bao bì

Ngành Công nghệ Bao bì (Packaging Technology) giúp sinh viên lấy được bằng Cử nhân Khoa học về Công nghệ Bao bì. Chương trình nhằm đào tạo nhân lực cho khâu đóng gói bao bì các sản phẩm nông nghiệp, với nội dung học gồm nhiều môn học đa dạng thuộc 3 nhóm học phần: Giáo dục Đại cương, Chuyên ngành, Nhiệm ý.

Phần Giáo dục Đại cương có 32 tín chỉ với các bộ môn tập trung về Khoa học Xã hội, Nhân văn, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học và Toán.

Phần Chuyên ngành có 103 tín chỉ, gồm nhiều môn học thực tế cần thiết như Hóa Đại cương, Hóa Hữư cơ, Hóa Lý, Phân tích Định lượng, Giới thiệu về Lập trình Máy tính, Dẫn luận về Thực nghiệm Vi sinh Công Nông nghiệp, Chế biến và Bảo quản Thực phẩm, Thống kê Cơ bản, Hóa Sinh Dẫn nhập Vẽ Kỹ thuật, Những Nguyên lý về Bao bì, Những Tiêu chuẩn và Qui định về Bao bì, Vật liệu cho Bao bì, Vật liệu Thiên nhiên cho Bao bì, Hệ thống Đóng gói và Kiểm tra, Quản lý Tiến trình Đóng gói, Kỹ thuật Xử lý Sinh học, Thực nghiệm Kỹ thuật Xử lý Sinh học, Động lực học về Bao bì, Kinh tế học Bao bì, Công cụ Đóng gói, Thiết kế và Phát triển Bao bì, Giới thiệu về Công Nông nghiệp, Hoạch định và Phân tích về Chất lượng trong Phát triển Sản phẩm, Quản lý và Tiếp thị Công Nông nghiệp.

Trong phần Nhiệm ý sinh viên sẽ lấy tối thiểu 6 tín chỉ với các môn tùy chọn.

Trình độ Cao học và Tiến sĩ có các ngành:

- Công nghệ và Khoa học Thực phẩm

- Công nghệ Sinh học

- Ngành Công nghệ Phát triển Sản phẩm

Khuôn viên trường đại học Chiang Mai Thái Lan

Khuôn viên trường đại học Chiang Mai Thái Lan

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình Cử nhân Kế toán

Chương trình Kế toán bao gồm 144 tín chỉ, được chia thành 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.

Chương trình Đại cương có 36 tín chỉ gồm có các nhóm bộ môn về Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.

Chương trình Chuyên ngành có 102 tín chỉ, trong đó sinh viên sẽ được học những môn như Đọc và Viết, Hợp đồng, Thống kê Sơ cấp, Kế toán Sơ cấp, Dẫn nhập Kinh doanh, Thư từ trong Kinh doanh, Những Nguyên lý Kinh tế, Kế toán Trung cấp, Thuế, Kế toán Quản lý, Kế toán Cao cấp, Kế toán Chi phí, Kiểm toán, Dẫn nhập về Xử lý Dữ liệu, Kế toán Cao cấp, Hệ thống Kế toán.

 

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chương trình Quản trị Kinh doanh bao gồm 144 tín chỉ, được chia thành 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.

Chương trình Đại cương có 36 tín chỉ bao gồm các nhóm bộ môn về Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.

Chương trình Chuyên ngành gồm có 102 tín chỉ, trong đó sinh viên học những môn như Đọc và Viết, Hợp đồng, Thống kê Sơ cấp, Kế toán Sơ cấp, Kế toán Trung cấp, Kế toán Chi phí, Dẫn nhập về Xử lý Dữ liệu, Dẫn nhập Kinh doanh, Những Nguyên lý Kinh tế, Tài chính Kinh doanh, Những Nguyên lý về Quản lý, Viết Văn bản Kinh doanh Một cách Hiệu quả, Thư từ trong Kinh doanh, Quản lý Sản xuất, Tổ chức Kinh doanh, Thống kê Kinh doanh ứng dụng, Những Nguyên lý về Tiếp thị.

Chương trình nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

 

KHOA KỸ THUẬT

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

Chương trình yêu cầu sinh viên hoàn tất tối thiểu 148 tín chỉ, bao gồm 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.

Chương trình Đại cương bao gồm 39 tín chỉ với các nhóm bộ môn: Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.

Chương trình Chuyên ngành bao gồm 103 tín chỉ với các môn như Toán, Thống kê, Thử nghiệm Vật liệu, Kỹ thuật Điện trong Cơ khí, Dẫn nhập về Quản lý Môi trường, Vẽ Kỹ thuật, Công nghệ Xưởng máy, Cơ khí Kỹ thuật, Vẽ bằng Vi tính, Động lực học Kỹ thuật, Công cụ Toán cho Kỹ sư Cơ khí, Dẫn nhập về Kỹ thuật An toàn, Vật liệu Kỹ thuật, Kinh tế Kỹ thuật, Định hướng Chuyên ngành Kỹ thuật, Lập trình Vi tính cho Kỹ sư, Cơ khí Chất rắn, Cơ khí Máy móc, Nhiệt Động lực học Kỹ thuật, Công nghệ Tự động, Luyện kim, Thiết kế Máy, Cơ khí Chất lỏng, Sự Truyền dẫn Nhiệt, Thực nghiệm Kỹ thuật Cơ khí, Trang bị Máy móc, Phân tích và Kiểm soát Hệ thống, Phương pháp Nghiên cứu trong Kỹ thuật Cơ khí.

Chương trình Nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

 

Chương trình Cử nhân Cơ khí Quốc tế

Trong chương trình này tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình yêu cầu tối thiểu 137 tín chỉ, chia ra 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.

Chương trình Đại cương có 35 tín chỉ với các nhóm bộ môn: Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.

Chương trình Chuyên ngành có 96 tín chỉ với các môn như Toán, Những Nguyên tắc Cơ bản về Kỹ thuật Điện cho Kỹ sư Cơ khí, Thực nghiệm Kỹ thuật Điện, Dẫn nhập về Kỹ thuật Môi trường, Vẽ Kỹ thuật, Cơ khí Kỹ thuật, Động lực học Kỹ thuật, Vật liệu Kỹ thuật, Lập trình Vi tính cho Kỹ sư, Kinh tế Kỹ thuật, Dẫn nhập về Kinh doanh, Kinh tế học Doanh nghiệp, Vẽ Cơ khí, Cơ khí Chất rắn, Nhiệt Động lực học Kỹ thuật, Luyện kim Vật lý, Thiết kế Máy, Cơ khí Chất lỏng, Sự Truyền dẫn Nhiệt, Thực nghiệm Kỹ thuật Cơ khí, Trang bị Máy móc, Phân tích và Kiểm soát Hệ thống, Giáo dục về Cộng tác.

Chương trình Nhiệm ý có 6 tín chỉ.

 

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Máy tính

Chương trình yêu cầu tối thiểu 145 tín chỉ bao gồm 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.

Chương trình Đại cương có 39 tín chỉ với các nhóm bộ môn: Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.

Chương trình Chuyên ngành có 100 tín chỉ với các môn như Dẫn nhập về Quản lý Môi trường, Vẽ Kỹ thuật, Công nghệ Xưởng máy, Cơ khí Kỹ thuật, Vật liệu Cơ khí, Những Nguyên tắc Cơ bản về Kỹ thuật Cơ khí, Định hướng Chuyên ngành Kỹ thuật, Mạch điện, Những Nguyên lý về Các Hệ Truyền thông, Toán Rời rạc, Phương trình Vi phân ứng dụng cho Kỹ sư, Dẫn nhập về Kỹ thuật Máy tính, Ngôn ngữ Lập trình, Ngôn ngữ Lập trình Hướng Đối tượng, Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán, Thực nghiệm Kỹ thuật Cơ bản về Máy tính, Điện toán Số cho Kỹ sư, Lô gíc và Mạch số, Thực nghiệm Lô gíc và Mạch số, Những Công cụ Điện tử cho Kỹ thuật Máy tính, Thiết kế Trình Biên dịch, Cấu trúc Máy tính, Vi xử lý và. Giao diện, Thực nghiệm Vi xử lý, Thiết kế Hệ thống Số, Những Nguyên tắc Cơ bản về Mạng Máy tính, Những Nguyên tắc Cơ bản về Hệ thống Quản lý Dữ liệu, Phân tích và Thiết kế Hệ thống cho Kỹ thuật Máy tính, Những Nguyên tắc Cơ bản về Xử lý Tín hiệu Số, Những Nguyên lý về các Hệ thống Kiểm soát, Các Hệ Điều hành.

Chương trình Nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

 

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Môi trường

Chương trình bao gồm 149 tín chỉ gồm 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.

Trong phần chuyên ngành, sinh viên được trang bị các môn như Hóa học cho Kỹ thuật Môi trường, Nguồn Nước, Điều hành Kỹ thuật Môi trường, Xử lý Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Nước thải, Kiểm soát ô nhiễm Không khí, Thiết kế Kỹ thuật về Nước, Thiết kế Kỹ thuật về Nước thải, Quản lý Chất thải dạng Rắn, Đánh giá về Tác động Môi trường, Vận hành Nhà máy Xử lý Nước và Nước thải, Kiểm soát ô nhiễm Nước Công nghiệp, Vệ sinh trong Xây dựng, Thiết kế Hệ thống Xử lý Chất thải, Quản lý Chất thải Độc hại.

 

Chương trình Cao học Kỹ thuật Môi trường

Chương trình bao gồm 37 tín chỉ, trong đó có 10 tín chỉ về các khóa học bắt buộc, 12 tín chỉ về các khóa học nhiệm ý và 15 tín chỉ về đề tài luận án.

Các khoá học Bắt buộc có các chủ đề: Kỹ thuật Nước thải Nâng cao, Kỹ thuật Nguồn nước Nâng cao, Hóa Môi trường Nâng cao, Hội thảo về Kỹ thuật Môi trường.

Các khoá Nhiệm ý có các chủ đề: Thiết kế Kỹ thuật Nước thải Nâng cao, Thiết kế Kỹ thuật Nguồn nước Nâng cao, Sức khỏe và Vệ sinh Môi trường, Kiểm soát ô nhiễm Không khí Nâng cao, Kiểm soát Tiếng ồn, Công nghệ Tái sinh Tài nguyên, Quản lý chất thải dạng Rắn Nâng cao, Quản lý Chất lượng Nước, Quản lý Chất thải Độc hại, Kiểm soát ô nhiễm Công nghiệp, Phục hồi Môi trường.

 

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Mỏ 

Chương trình có mục tiêu đào lạo những kỹ sư khai thác mỏ với kiến thức sâu rộng về thiết kế mỏ, xử lý khoáng chất và kinh tế mỏ.

Chương trình học 4 năm yêu cầu tối thiểu 150 tín chỉ với các môn học như Dẫn nhập về Kỹ thuật Mỏ, Mỏ Bề mặt, Mỏ Tầng sâu, ứng dụng Máy tính trong Khai thác Mỏ, Mỏ Bề mặt và Thiết kế, Mỏ Tầng sâu và Thiết kế, Nguyên lý Về Kỹ thuật Chất nổ, Công nghệ Mỏ Than, Thiết kế Mỏ Đá và Nhà máy Nghiền Đá, Luyện kim Đại cương, Xử lý Khoáng chất, Công nghệ Xử lý Khoáng chất, Phân kim, Kinh tế Mỏ, Lượng giá Mỏ, Thống kê Địa chất học, Phân tích Hệ thống Mỏ, Quản lý Mỏ, Dụng cụ Ngành mỏ, Thiết kế Máy móc Khai thác Mỏ, Thông khí cho Mỏ, Xử lý Vật liệu Cồng kềnh, Chọn lọc Thiết bị Mỏ, Thiết kế Máy móc và Phụ tùng về Mỏ, Vệ sinh Mỏ và Kỹ thuật An toàn, Môi trường Mỏ, Kỹ thuật An toàn Mỏ, Cơ học về Đá Căn bản, Cơ học về Đá, Thực nghiệm Cơ học Đá, Hầm mỏ, Kỹ thuật Sườn dốc Đá, Công nghệ cắt Đá Dẫn nhập về Kỹ thuật Khai thác Mỏ.

 

Chương trình Cao học Kỹ thuật Mỏ

Chương trình Cao học có yêu cầu về số tín chỉ tối thiểu là 37, với các môn như Công nghệ mới trong Công nghiệp Mỏ, Công nghệ Gây nổ Nâng cao, Thiết kế Mỏ Bề mặt Nâng cao, Lý thuyết về Sự Nứt vỡ của Đá, Dụng cụ Cơ học về Đá, Thống kê Địa chất Nâng cao, Các Phương pháp Khai thác Mỏ Than Nâng cao, Khai quật Cơ học trong Khai thác Mỏ, Kỹ thuật Tách đãi Nâng cao, Thiết kế Thiết bị Xử lý Khoáng chất, Nghiên cứu về Công nghiệp Mỏ, Thiết kế và Kinh tế học về Khai thác Mỏ, Quản lý Công nghiệp Mỏ, Kinh tế học về Kim loại, Năng lượng và Mỗ Công nghiệp, Lượng giá và Kiểm soát Chi phí Khai thác Mỏ, Cơ học về Đá trong Khai quật Tầng sâu, Các Kỹ thuật về Số trong Cơ học về Đá.

Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích khác, liên hệ với trung tâm du học uy tín CHD

By https://duhocchd.edu.vn/

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Du học Thái Lan: Đại học Chiang Mai

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.07338 sec| 2171.328 kb